Liaoyong Wen LAB

School of Engineering

baidu / so


2024

1.Zichen Wang, Jiacheng Sun, Chenbo Wu, Jiye Li, Lang Wang, Yuyu Zhang, Zishun Li, Xiaorui Zheng*, Liaoyong Wen*.  Plasmonic Bound States in the Continuum Metasurface–Semiconductor–Metal Architecture Enables Efficient Hot-Electron-Based Photodetector, ACS Applied Materials & Interfaces, 2024.


2.Binbin Jin, Yihan Lu, Jiacheng Sun, Xinyu Sun, Liaoyong Wen, Qing Zhang, Ding Zhao*, Min Qiu*. Cryogenic Electron-Beam Writing for Perovskite Metasurface, Nano Lett. 2024, 24, 18, 5610.


3.Ziqian Zhou, Xiaosong Hu*, Jiye Li, Haijiao Xie, Liaoyong Wen*. Enhanced CO2 Electroreduction to Multi-Carbon Products on Copper via Plasma Fluorination , Advanced Science, 2024, 11, 2309963.
2023

1.Zishun Li, Jiaqi Wang, Lanxin Xu, Li Wang, Hongpeng Shang, Haoting Ying, Yingjie Zhao, Liaoyong Wen*, Chengchen Guo*, Xiaorui Zheng*. Achieving Reliable and Ultrafast Memristors via Artificial Filaments in Silk Fibroin, Advanced Materials, 2023, 2308843.


2.Sisi Yan+, Jiacheng Sun+, Bin Chen, Lang Wang, Sumin Bian, Mohamad Sawan, Haibin Tang, Liaoyong Wen*, Guowen Meng*. Manipulating Coupled Field Enhancement in Slot-under-Groove Nanoarrays for Universal Surface-Enhanced Raman ScatteringACS Nano, 2023. (+ contributed equally)

         

undefined

3. Sisi Yan+, Chuhong Zhu+, Anyang Wang, Jiacheng Sun, Yingjie Hang, Bin Chen, Xiujuan Wang, Nianqiang Wu, Haibin Tang*Liaoyong Wen*, Guowen Meng*. High-Throughput Tailorable Fabrication of Long-Range Ordered Plasmonic Coaxial Multi-Circular Nano-Slit Arrays Down to 2 nm for SERS Detection. Advanced Optical Materials, 2023, 202300508. (+ contributed equally)

4.Haoting Ying, Manzhang Xu, Xiaotong Xu, Liaoyong Wen, Zheng Liu*, Xuewen Wang*, Xiaorui Zheng*, Wei Huang*, Complete logic operations in an ambipolar tellurium homojunction via non-invasive scanning probe lithography, Device , 2023, 100069.


5. Zhongqi Liu, Xiaosong Hu, Xinyue Dong, Shu Zhao, Yinjuan Chen, Biaobiao Zhang, Liaoyong Wen*, Lei Wang*Sustainable upcycling of post-consumer waste to metal-graphene catalysts for green chemicals and clean water. Cell Reports Physical Science2023, 4(2), 101256.


                 


6. Liqiang Zhang, Ziqian Zhou, Xiaosong Hu, Liaoyong Wen*. The recent progress of laser-induced graphene based device applications. Journal of Semiconductors. 2023, 44(3), 031701.
2022

1.Zichen Wang+, Jiacheng Sun+, Jiye Li, Lang Wang, Zishun Li, Xiaorui Zheng*, Liaoyong Wen*, Customizing 2.5D Out-of-plane Architectures for Robust Plasmonic Bound-States-in-the-Continuum Metasurfaces. Advanced Science, 2022, 10, 2206236. (+ contributed equally)


2. Xinyu Sun+, Jiacheng Sun+, Zichen Wang, Lang Wang, Feng Qiu*, Liaoyong Wen*Manipulating Dual Bound States in the Continuum for Efficient Spatial Light Modulator. Nano Letters, 2022. 22(24), 9982–9989.(+ contributed equally)


3. Xiaosong Hu, Jiye Li, Ziqian Zhou,  Liaoyong Wen*,Tandem Electroreduction of CO2 to Programmable Acetate and Syngas via Single-Nickel-Atom-Encapsulated Copper Nanocatalysts. ACS Materials Letters, 2022, 5(1), 85-94.


4. Lei Yang, Baoxiang Feng, Yuanqi Zhang, Xaojie Li, Liqiang Zhang, Xinze Chen, Jiarui Nie, Haibing Wen, Jiaqiang Tian, Jiale Jian, Ting Yang, Jingjing Huang, Darui Zhu, Aimin Zhang, Xiangqian Tong, Liaoyong Wen*, Single Wire Capacitive Wireless Power Transfer System for Wearable Biomedical Sensors based on Flexible Graphene Film Material. IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, 2022, 16(6), 1337-1347.


5. Liqiang Zhang, Lang Wang, Jiye Li, Can Cui, Ziqian Zhou, Liaoyong Wen*, Surface Engineering of Laser-Induced Graphene Enables Long-Term Monitoring of On-Body Uric Acid and pH Simultaneously. Nano Letters, 2022, 22(13), 5451-5458.6. Lulu Li, Ming Zhu, Guanyao Wang, Fangfang Yu, Liaoyong Wen*, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Chao Wu*An in-situ generated Bi-based sodiophilic substrate with high structural stability for high-performance sodium metal batteries. Journal of Energy Chemistry, 2022, 71, 595-603.


7. Ming Zhu, Xiaoyang Zheng, Lulu Li, Xiaolong Zhu, Zhongyi Huang, Guanyao Wang, Yuanjun Zhang, Haoxuan Liu, Fangfang Yu, Liaoyong Wen*, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Chao Wu*Towards stable sodium metal battery with high voltage output through dual electrolyte design. Energy Storage Materials, 2022, 48, 466-474.
2021

1. Yanliu Dang, Tianli Wu, Haiyan Tan, Jinlong Wang, Can Cui, Peter Kerns, Wen Zhao, Luisa Posada, Liaoyong Wen*, Steven L Suib*, Partially reduced Ru/RuO2 composites as efficient and pH-universal electrocatalysts for hydrogen evolution. Energy & Environmental Science, 2021, 14, 5433-5443.


2. Ming Zhu, Lulu Li, Yuanjun Zhang, Kuan Wu, Fangfang Yu, Zhongyi Huang, Guanyao Wang, Jiye Li, Liaoyong Wen*, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Yan Yu, Chao Wu*An in-situ formed stable interface layer for high-performance sodium metal anode in a non-flammable electrolyte. Energy Storage Materials, 2021,42, 145-153.

 

 

3. Huanming Zhang, Min Zhou, Yaqiong Guo, Zhenjiang Yu, Rui Xu, Liaoyong Wen, Yi Wang, Huaping Zhao, Yong Lei*Gas-Flow-Assisted Wrinkle-Free Transfer of a Centimeter-Scale Ultrathin Alumina Membrane onto Arbitrary Substrates. ACS Applied Materials & Interfaces2021, 13, 35124-35132. 

2020

1. Rui Xu#, Liaoyong Wen#, Zhijie Wang, Huaping Zhao, Guannan Mu, Zhiqiang Zeng, Min Zhou, Sebastian Bohm, Huanming Zhang, Yuhan Wu, Erich Runge, Yong Lei*, Programmable multiple plasmonic resonances of nanoparticle superlattice for enhancing photoelectrochemical activity. Advanced Functional Materials, 2020, 2005170. (# contributed equally)

                                                                                                         


2. Xiaohui Song*, Zihao Ou, Xiaosong Hu, Xingyu Zhang, Ming Lin, Liaoyong Wen*, Mufan Li*, Revealing Structure Properties of ZIF-8 Particles Prepared by Wet Chemical Etching via 3D Electron Tomography. ACS Materials Letters, 2020, 3, 171-178.

 


3. Ming Zhu, Yuanjun Zhang, Fangfang Yu, Zhongyi Huang, Ying Zhang, Lulu Li, Guanyao Wang, Liaoyong Wen*, Hua Kun Liu, Shi-Xue Dou, Chao Wu*, Stable Sodium Metal Anode Enabled by an Interface Protection Layer Rich in Organic Sulfide Salt. Nano Letters, 2020, 21, 619-627.

 

4. Can Cui, Xiaosong Hu, Liaoyong Wen, Recent progress on nanostructured bimetallic electrocatalysts for water splitting and electroreduction of carbon dioxide. Journal of Semiconductors2020, 41, 091705. 

2019

1. Wenxiang Tang, Junfei Weng, Xingxu Lu, Liaoyong Wen, Ashwanth Suburamanian, Chang-Yong Nam, Pu-Xian Gao*, Alkali-metal poisoning effect of total CO and propane oxidation over Co3O4 nanocatalysts. Applied Catalysis B: Environmental, 2019,256, 117859.


2. Yanliu Dang, Junkai He, Tianli Wu, Linping Yu, Peter Kerns, Liaoyong Wen, Jing Ouyang, Steven L Suib*, Constructing bifunctional 3D holey and ultrathin CoP nanosheets for efficient overall water splitting. ACS applied materials & interfaces, 2019,11 (33), 29879-29887.

 

3. Xingxu Lu, Wenxiang Tang, Shoucheng Du, Liaoyong Wen, Junfei Weng, Yong Ding, William S Willis, Steven L Suib, Pu-Xian Gao*, Ion-Exchange Loading Promoted Stability of Platinum Catalysts Supported on Layered Protonated Titanate-Derived Titania Nanoarrays. ACS applied materials & interfaces, 2019, 11 (24), 21515-21525.                         

2018

1. Liaoyong Wen#, Rui Xu#, Can Cui, Wenxiang Tang, Yan Mi, Xingxu Lu, Zhiqiang Zeng, Steven L Suib, Pu-Xian Gao*, Yong Lei*, Template-guided programmable janus heteronanostructure arrays for efficient plasmonic photocatalysis. Nano letters, 2018, 18 (8), 4914-4921. (# contributed equally)
 

2017

1. Liaoyong Wen, Rui Xu, Yan Mi, Yong Lei*, Multiple nanostructures based on anodized aluminium oxide templates. Nature nanotechnology, 2017,12 (3), 244-250.


2. Liying Liang, Yang Xu, Liaoyong Wen, Yueliang Li, Min Zhou, Chengliang Wang, Huaping Zhao, Ute Kaiser, Yong Lei*, Hierarchical Sb-Ni nanoarrays as robust binder-free anodes for high-performance sodium-ion half and full cells. Nano Research, 2017, 10 (9), 3189-3201.

 

3. Rui Xu#, Liaoyong Wen#, Zhijie Wang, Huaping Zhao, Shipu Xu, Yan Mi, Yang Xu, Max Sommerfeld, Yaoguo Fang, Yong Lei*, Three-dimensional plasmonic nanostructure design for boosting photoelectrochemical activity. ACS nano, 2017, 11 (7), 7382-7389. (# contributed equally)
2016

1. Yan Mi#, Liaoyong Wen#, Zhijie Wang, Dawei Cao, Rui Xu, Yaoguo Fang, Yilong Zhou, Yong Lei*, Fe (III) modified BiOCl ultrathin nanosheet towards high-efficient visible-light photocatalyst. Nano Energy, 2016, 30, 109-117.

 

2. Dawei Cao, Nasori Nasori, Zhijie Wang, Liaoyong Wen, Rui Xu, Yan Mi, Yong Lei*, Facile surface treatment on Cu2O photocathodes for enhancing the photoelectrochemical response. Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 198, 398-403.

 

3. Min Zhou, Yang Xu, Junxiang Xiang, Chengliang Wang, Liying Liang, Liaoyong Wen, Yaoguo Fang, Yan Mi, Yong Lei*, Understanding the orderliness of atomic arrangement toward enhanced sodium storage. Advanced Energy Materials, 2016, 6 (23), 1600448.

 

4. Ahmed Al-Haddad, Chengliang Wang, Haoyuan Qi, Fabian Grote, Liaoyong Wen, Jörg Bernhard, Ranjith Vellacheri, Samar Tarish, Ghulam Nabi, Ute Kaiser, Yong Lei*, Highly-ordered 3D vertical resistive switching memory arrays with ultralow power consumption and ultrahigh density. ACS applied materials & interfaces, 2016, 8 (35), 23348-23355.

 

5. Liaoyong Wen, Min Zhou, Chengliang Wang, Yan Mi, Yong Lei*, Nanoengineering energy conversion and storage devices via atomic layer deposition. Advanced Energy Materials, 2016, 6, 1600468.

 

6. Yan Mi, Liaoyong Wen, Zhijie Wang, Dawei Cao, Huaping Zhao, Yilong Zhou, Fabian Grote, Yong Lei*, Ultra-low mass loading of platinum nanoparticles on bacterial cellulose derived carbon nanofibers for efficient hydrogen evolution. Catalysis Today, 2016, 262, 141-145.


7. Zhijie Wang, Dawei Cao, Liaoyong Wen, Rui Xu, Manuel Obergfell, Yan Mi, Zhibing Zhan, Nasori Nasori, Jure Demsar, Yong Lei*, Manipulation of charge transfer and transport in plasmonic-ferroelectric hybrids for photoelectrochemical applications. Nature communications, 2016, 7 (1), 1-8.

 

8. Dawei Cao, Nasori Nasori, Zhijie Wang, Yan Mi, Liaoyong Wen, Ying Yang, Shengchun Qu, Zhanguo Wang, Yong Lei*, p-Type CuBi2O4: an easily accessible photocathodic material for high-efficiency water splitting. Journal of Materials Chemistry, 2016, A 4 (23), 8995-9001.

 

9. Yan Mi#, Liaoyong Wen#, Xu Rui, Wang Zhijie, Cao Dawei, Fang Yaoguo, Lei Yong*, Constructing a AZO/TiO2 core/shell nanocone array with uniformly dispersed Au NPs for enhancing photoelectrochemical water splitting. Advanced Energy Materials, 2016, 6 (1). (# contributed equally) 

2015

1. Yan Mi, Liaoyong Wen, Zhijie Wang, Dawei Cao, Yaoguo Fang, Yong Lei*, Building of anti-restack 3D BiOCl hierarchitecture by ultrathin nanosheets towards enhanced photocatalytic activity. Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 176, 331-337.

 

2. Liaoyong Wen#, Zhijie Wang#, Yan Mi, Rui Xu, Shu‐Hong Yu*, Yong Lei*, Designing heterogeneous 1D nanostructure arrays based on AAO templates for energy applications. Small, 2015,11, (28), 3408-3428. (# contributed equally)

 

3. Yang Xu, Min Zhou, Liaoyong Wen, Chengliang Wang, Huaping Zhao, Yan Mi, Liying Liang, Qun Fu, Minghong Wu, Yong Lei*, Highly ordered three-dimensional Ni-TiO2 nanoarrays as sodium ion battery anodes. Chemistry of Materials, 2015, 27 (12), 4274-4280.

 

4. Huaping Zhao, Min Zhou, Liaoyong Wen, Yong Lei*, Template-directed construction of nanostructure arrays for highly-efficient energy storage and conversion. Nano Energy, 2015,13, 790-813.

 

5. Dan Chi, Shudi Lu, Rui Xu, Kong Liu, Dawei Cao, Liaoyong Wen, Yan Mi, Zhijie Wang, Yong Lei*, Shengchun Qu, Zhanguo Wang, Fully understanding the positive roles of plasmonic nanoparticles in ameliorating the efficiency of organic solar cells. Nanoscale, 2015, 7 (37), 15251-15257.

 

6. Liying Liang, Yang Xu, Chengliang Wang, Liaoyong Wen, Yaoguo Fang, Yan Mi, Min Zhou, Huaping Zhao, Yong Lei*, Large-scale highly ordered Sb nanorod array anodes with high capacity and rate capability for sodium-ion batteries. Energy & Environmental Science, 2015, 8 (10), 2954-2962.
2014

1. Dawei Cao, Zhijie Wang, Liaoyong Wen, Yan Mi, Yong Lei*, Switchable chargetransfer in the photoelectrochemical energyconversion process of ferroelectric BiFeO3 photoelectrodes. Angewandte Chemie, 2014,126 (41), 11207-11211.


2. Chengliang Wang, Yaoguo Fang, Liaoyong Wen, Min Zhou, Yang Xu, Huaping Zhao, Luisa De Cola*, Wenping Hu*, Yong Lei*, Vectorial Diffusion for Facile SolutionProcessed SelfAssembly of Insoluble Semiconductors: A Case Study on Metal Phthalocyanines. ChemistryA European Journal,2014,20 (35), 10990-10995.

 

3. Liaoyong Wen#, Yan Mi#, Chengliang Wang, Yaoguo Fang, Fabian Grote, Huaping Zhao, Min Zhou, Yong Lei*, Cost-effective Atomic Layer Deposition Synthesis of Pt Nanotube Arrays: Application for High Performance Supercapacitor. Small, 2014, 10 (15), 3162-3168. (# contributed equally)

 

4. Min Zhou, Jian Bao, Yang Xu, Jiajia Zhang, Junfeng Xie, Meili Guan, Chengliang Wang, Liaoyong Wen, Yong Lei*, Yi Xie*, Photoelectrodes based upon Mo: BiVO4 inverse opals for photoelectrochemical water splitting. ACS Nano, 2014,8 (7), 7088-7098.

 

5. Fabian Grote, Liaoyong Wen, Yong Lei*, Nano-engineering of three-dimensional core/shell nanotube arrays for high performance supercapacitors. Journal of Power Sources, 2014, 256, 37-42.

 

6. Yan Mi, Min Zhou, Liaoyong Wen, Huaping Zhao, Yong Lei*, A highly efficient visible-light driven photocatalyst: two dimensional square-like bismuth oxyiodine nanosheets. Dalton Transactions, 2014,43 (25), 9549-9556.