Liaoyong Wen LAB

School of Engineering

baidu / so

Jiacheng Sun

2022-01-25

Jiacheng Sun

(2021 PhD student)

BS in Hangzhou Dianzi University. (2021)

Research interests: Nanofabrication, Nanophotonic, and Metasurface.