Liaoyong Wen LAB

School of Engineering

baidu / so

Jing He

2020-06-30

Jing He

M. S. in Beijing University of Technology (2022)

B. S. in Fujian Normal University (2018)

Research interests: Optics and Photonics, Metasurface, Nanophotonics